1.ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII VENITULUI MINIM GARANTAT (AJUTORULUI SOCIAL)

                    Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social, conform Legii nr.416/2001.
                    Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017. - vizualizare

                   În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței  și a suplimentului pentru energie acordate în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 a - vizualizare

Acte necesare depunerii ajutorului social

 • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială -  Anexa 1 la HG. 599/2017 - vizualizare
 • Acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naștere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret familie) - original și copie;
 • Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, indemnizație  persoană cu handicap, adeverință de salariu, cupon indemnizație șomaj);
 • Adeverință că persoanele apte de muncă sunt înscrise în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare profesională la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Huși  - din 6 în 6 luni;
 • Adeverință privind starea sănătății (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, sau în gradul I sau II de invaliditate);
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • Adeverință privind veniturile realizate supuse impozitării eliberată de Administrația Financiară - Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoceni prin programul PATRIMVEN;
 • Adeverință venit de la  Registru Agricol din cadrul Primăriei Hoceni;
 • Dosar cu șina.

           Dovada privind componența familiei se face cu următoarele acte, în copie:

 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor români;
 • documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;
 • certificat naștere persoană singură/soț - soție;
 • certificatele de naștere ale copiilor;
 • cartea de identitate a copiilor cu vârsta de 14 ani;
 • livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea de divorț
 • hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învățământ;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

           Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se depun la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Hoceni. 

2.ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

          Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 633,90 lei, care îndeplinesc și alte condiții referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum și la frecventarea de către copiii de vârstă școlară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocației pentru susținerea familiei.

            Alocația pentru susținerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai și este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificată și republicată.

                Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate și numărul de copii îndreptățiți să beneficieze.

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF),

care se acordă pentru familii cu copii în întreținere și un venit net lunar de până la 633,90 lei/membru de familie

 • Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - Anexa 1 la HG. 599/2017
 • Buletinele/cărțile de identitate ale părinților (original);
 • Certificatele de naștere ale părinților (original);
 • Certificatul de căsătorie (original);
 • Certificatele de naștere ale copiilor și cartea de identitate/buletinul pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani (original);
 • Hotărâre judecătorească definitivă de divorț, certificat de deces sau adeverință de la Penitenciar pentru soțul arestat, dacă este cazul (original);
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (original);
 • Adeverințe privind venitul net, respectiv veniturile obținute din salarii/cupoane de pensie/ajutor șomaj/alocație plasament/indemnizație de handicap/ pentru luna anterioară depunerii cererii. In adeverințele de salariat, este necesar să se menționeze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
 • Cupon pensie de întreținere, dacă este cazul;
 • Cupon alocație de stat/extras de cont (ultima sumă primită);
 • Cupon indemnizație creștere copil/stimulent de inserție  sau extras de cont (ultima sumă primită);
 • Adeverință venit de la  Registru Agricol din cadrul Primăriei Hoceni;
 • Certificat înmatriculare deținere autoturism, unde este cazul;
 • Adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice, pentru ambii soți/parteneri și copiii adulți necăsătoriți, care locuiesc cu familia, atât pentru anul în curs, cât și pentru anul anterior Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoceni prin programul PATRIMVEN;
 • Adeverințe de elev cu precizarea numărului de absențe nemotivate din ultimul semestru școlar încheiat, nota la purtare şi mențiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menționa motivul, iar in caz de motiv medical, se va atașa copie după certificatul/documentul medical;
 • certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii și/sau adulți, daca este cazul;
 • Dosar cu șina.
 • Atenție! În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară după noua lege, vor fi prezentate și documente referitoare la componenta familiei și venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.

3.ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021 

        Pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat , precum și:

        1.Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei, astfel:

 • buletinul identitate sau cartea identitate;
 • certificatul de naștere titular/persoană singură/ soț - soție/partener (ă);
 • certificatele de naștere ale copiilor și cartea de identitate pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea de divorț;
 • hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

          2.Acte de venit:

          La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2022 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

         Categoriile de venituri nete realizate și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere, astfel:

 • adeverință cu drepturile provenite din salarii (salar brut și salar net cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activități independente (adeverințe de venit de la finanțele publice Huși);
 • cupoane de: indemnizații de șomaj, pensii, indemnizații speciale, indemnizația -stimulentul pentru creșterea copilului, indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, alocația de plasament, venituri din dobânzi, venituri din activități agricole, alte drepturi, etc.
 • adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice, pentru ambii soți/parteneri și copiii adulți necăsătoriți, care locuiesc cu familia - Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoceni prin programul PATRIMVEN;

         Categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

 • sumele provenite din alocația de stat;
 • sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei;
 • bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
 • ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
 • bursele de studiu și cele sociale, precum și bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”;
 • veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare;
 • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
 • sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională;

         OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie 

        3.Acte de proprietate/închiriere/folosință 

 • actul de proprietate(titlul de proprietate, contractul de vânzare - cumpărare, certificatul de moștenitor, contract de donație, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosință sau  adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate privind terenurile și locuințele deținute.

        4. Factura de la furnizorul de energie electrică cu codul client  și cod loc consum pentru acordarea suplimentului pentru energie.

            Obs. Studenții întreţinuți de părinți și care locuiesc separat de aceștia, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit. e din Legea nr.226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese și care nu contribuie la întreținerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt considerați a fi în întreținerea părinților naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceștia susțin creșterea și educarea acestora. 

         Termen pentru depunerea dosarelor: data de 20 a fiecărei luni la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Hoceni, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (exemplu: până pe data de 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată, se va pierde o luna de la plată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

          Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2022 – martie 2023.

          Suplimentul pentru lemne și energie(se decontează de către furnizorul de energie lunar pe factură) se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

          În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:   

 • Declararea tuturor bunurilor deținute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului;
 • Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componența familiei;
 •  Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declarații pe proprie răspundere, însoțită de actele justificative;

          Această obligație este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.

 • Nedeclararea corectă a componenței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracțiune și va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

   Pentru acordarea ajutoarelor pentru lemne, combustibili solizi sau petrolieri:

 • 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii;

 • 0 – 2053 lei pentru persoana singură.

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

320

20

Între 200.1- 320

90%

288

20

Între 320.1-440

80%

256

20

Între 440.1-560

70%

224

20

Între 560.1-680

60%

192

20

Între 680.1-920

50%

160

20

Între 920.1-1040

40%

128

20

Între 1040.1-1160

30%

96

20

Între 1160.1-1280

20%

64

20

Între 1280.1-1386

10%

32

20

În cazul persoanei singure: 

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

32

20

4.ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

            Se acordă fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 631 lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv, până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap; 

b) 256 lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copilul care a depășit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

        Acte necesare:

 • cerere completata și semnata de reprezentantul legal al copilului - vizualizare;
 • certificatul de naștere al copilului - în original;
 • buletinul de identitate/cartea de identitate/carte identitate provizorie a ambilor părinți – în original;
 • certificatul de căsătorie - în original;
 • hotărârea judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț;
 • hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în vederea adopției;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
 • actul de deces al unuia dintre părinți;
 • extras de cont , în cazul în care se dorește primirea alocației de stat într-un cont bancar;
 • în situația în care părinții nu sunt căsătoriți, se solicită prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

          Dosarul se depune la Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hoceni.

5. INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL/STIMULENT DE INSERȚIE 

         Persoanele care îndeplinesc condițiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opțional de următoarele drepturi:

 • concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și o indemnizație lunară;
 • persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție;

           Acte necesare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului:

 • cerere tip – vizualizare 
 • buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie părinți valabile - în original;
 • certificatul de căsătorie - în original;
 • certificatul de naștere a copilului; - în original
 • extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

          PENTRU SALARIAŢI:

 • adeverința tip - (vizualizare) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului);Observație: adeverința tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical și de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare
 • copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;
 • act adițional sau decizia de suspendare a contractului de muncă, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul;

         PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 • decizii de impunere/declarație unică și adeverințe de venit eliberate de către Administraţia Financiară pentru anii fiscali anteriori  nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
 • certificat de înregistrare fiscală a firmei;
 • document doveditor privind suspendarea activității pe perioada concediului de creștere a copilului;
 • document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie şi suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

          Atentie! La depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinţi și ale copiilor în ORIGINAL !!!

         PENTRU PERSOANELE CE AU AVUT/ AU CALITATEA DE ELEV/ STUDENT

 • Adeverință eliberată de unitatea de învățământ cu mențiunea că a frecventat fără întrerupere cursurile de zi în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului și diploma de absolvire;
 • Foaia matricolă eliberată de unitatea de învățământ.

       Documentele necesare în vederea solicitării acordării indemnizației pentru creșterea copilului sunt prevăzute la art.13 alin.(1) din O.U.G 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului precum și la art. 6 din H.G. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

       Fiecare solicitant va anexa la cererea de solicitare a indemnizației pentru creșterea copilului documentele prevăzute de actele normative sus menționate, corespunzătoare situației în care se află, care să ateste îndeplinirea condițiilor de acordare a acestui beneficiu.

       Dosarul se depune la Dosarul se depune la Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hoceni.

       ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU CREȘTERE COPIL/DE INSERȚIE:

 • cerere tip – (Anexa 1) 
 • buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie părinți valabile - în original;
 • certificatul de căsătorie - în original;
 • certificatul de naștere a copilului; - în original
 • extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

     PENTRU SALARIAŢI:

 • adeverința tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului);Observație: adeverința tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical și de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare
 • decizia sau adeverința eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activității /realizarea de venituri supuse impozitului  și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil;

     Atenție! Persoana care beneficiază de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiază de acest drept.

    PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 • decizii de impunere/declarație unică și adeverințe de venit eliberate de către Administraţia Financiară pentru anii fiscali anteriori  nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
 • certificat de înregistrare fiscală a firmei;
 • document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);
 • document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie și suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

          Atenție! La depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinți și ale copiilor în ORIGINAL !!!

          În situația în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute de lege, drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

           Orice modificare intervenită se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

            Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

 • dacă ambii părinți au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naște copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puțin o lună pentru celălalt părinte;
 • celălalt părinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu dorește să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului, are obligația legală să notifice, în scris, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vaslui, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu dorește să solicite acest drept și perioada de plată va fi redusă cu o lună;
 • în situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil;
 • dacă se naște un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta  1 an și 11 luni,  perioada rezervată se poate amâna și cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, părintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puțin 2 luni pentru celălalt soț, înainte de împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;
 • pentru a exista continuitate în plată  pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situația de mai sus, în care se naște următorul copil, soțul aflat în concediul de creștere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani.

           Important – Salariata/salariatul are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

6.INFORMARE

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL (TICHETUL SOCIAL PENTRU GRĂDINIȚĂ)

         Legea nr.248/2015 privind  stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile  defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, instituie  stimulentul  educațional, sub formă  de tichete sociale în valoare de 120  lei lunar începând cu 1 martie 2023.

           CONDITII  DE  ACORDARE:

        Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

        Prin excepție, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei – 634 lei/membru de familie.

         Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

         Stimulentul educațional se acordă:

 • din oficiu pentru situația prevăzută la art.2 alin.(1), după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei;
 • pe bază de cerere, pentru situația prevăzută la art.2 alin.(2).

        Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.

        În sensul prezentei legi, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate.

        Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:

 • absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. În caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale;
 • învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

        La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile realizate de familie inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

        Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie.

         Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.  

          ACTE  NECESARE  PENTRU STIMULENT EDUCAȚIONAL

 • cerere tip;
 • carte de identitate, carte de identitate provizorie, a tuturor membrilor familiei, respectiv a copiilor care au împlinit 14 ani;
 • certificate de naștere copii;
 • certificat de căsătorie;
 • hotărâre/delegare de tutelă temporară;
 • adeverintă eliberată de grădinița la care este înscris copilul, din care să rezulte că frecventează grădinița;
 • adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați, cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri de masă;
 • cupon de pensie, cupon indemnizație șomaj, indemnizație handicap, indemnizație creștere copil/stimulent de inserție, etc.

7.ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE HANDICAP GRAV CU ÎNSOȚITOR 

 • acordul DGASPC Vaslui - original;
 • certificat/hotărâre de încadrare în grad de handicap emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Vaslui - original;
 • buletin de identitate/carte de identitate :persoana cu handicap/ părinte/copil - original;
 • certificat de naștere copil cu dizabilități;
 • cupon pensie/decizie de pensionare - original;
 • extras bancar pe numele persoanei cu dizabilități.

HCL plan lucrari 23 - vizualizare

Planul anual de actiuni servicii sociale 2023 - vizualizare

Strategie servicii sociale 2021-2031 - vizualizare